Zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji o polityce cookies

Polityka Prywatności


Informacja o ochronie danych osobowych

GLEN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kościuszki 43, w Krakowie zwanej dalej Firmą GLEN jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu,numer telefonu
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
• w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w Firmie GLEN przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i usług i realizacji płatności, obsługi reklamacji (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. b),
• realizacji obowiązków Firmy GLEN przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. c),
• ochrony praw firmy GLEN zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. f),
• weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych Firmie GLEN płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia) (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt f),
• gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (czyli nasze działania dotyczące np. badań jakości, poprawy funkcjonalności sklepu internetowego (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. f),
• kontaktowania się z Państwem w celach związanych z przeprowadzaniem działań marketingowych oraz przedstawiania oferty i przesyłania informacji handlowych poprzez dostępne kanały telekomunikacyjne jak: email, newsletter, telefon, komunikatory internetowe, SMS (w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgody* (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. a).
Firma GLEN może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi Firma GLEN ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy,
realizacji obowiązków Firmy GLEN przewidzianych prawem, ochrony praw Firmy GLEN zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Firmy GLEN w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Firma GLEN może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych a także zapewniającymi funkcjonowania naszych systemów informatycznych (w tym usług archiwizacji kopii zapasowych). Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Firma GLEN umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Firmę GLEN
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Firma GLEN zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Firmę GLEN, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Firmę GLEN
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:


1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Firmy GLEN potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma GLEN dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Firma GLEN ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Firma GLEN ograniczy przetwarzanie Państwa Dane osobowe, do takich danych, które są niezbędne do innych celów przetwarzania (wynikających z "Rozporządzenia" art. 6 ust. 1 pkt b i c),
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Firmę GLEN oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Firmie GLEN może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Chęć skorzystania z powyższych praw możecie Państwo wysłać na adres iodo[at]glen.pl lub adres siedziby Firmy GLEN z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.